Handelsbetingelser

 

1. Omfang og varighed
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, leverancer samt betalinger, hvor HOLMRIS B8 A/S (“HB8”) er leverandør eller underleverandør, med mindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale (eg. på ordrebekræftelse)

1.2 Køberens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, bestilling, ordre, betingelser for indkøb og lignende anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig aftale herom, jf. punkt 1.1.

1.3 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse med virkning fra 1. januar 2020 og er gældende indtil andet meddeles af HB8.

2. Tilbud
2.1 Ethvert tilbud afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift, mellemsalg, samt materialer til produktion.

2.2 Tilbud er bindende for HB8 i 30 dage regnet fra dateringen af tilbuddet, medmindre anden frist udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

2.3 De oplyste leveringstider i tilbuddet er alene vejledende, idet HB8 forbeholder sig retten til at ændre leveringstidspunkt i den endelige ordrebekræftelse.

3. Ordrebestilling/Ordrebekræftelse
3.1 Der foreligger først en for HB8 bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra HB8, bortset fra tilfælde af Købers accept af tilbud afgivet af HB8 inden for acceptfristen, jf. punkt 2.2

3.2 Ordrebekræftelsen anses sammen med disse salgs- og leveringsbetingelser for det gældende grundlag for enhver samhandel mellem HB8 og Køberen.

3.3 Ordrebekræftelsen skal altid kontrolleres af Køber umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal skriftligt meddeles HB8 senest 3 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens dato, idet Køber i modsat fald anses for bundet af ordren i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

3.4 Eventuel annullering eller ændring af ordrer kan kun ske ved køb af HB8’s standard produkter, og med HB8s skriftlige accept i hvert enkelt tilfælde, og mod samtidig betaling af (i) et gebyr på 25 % af den ordrebekræftede salgspris samt eventuelt (ii) alle HB8s påløbne omkostninger vedrørende ordren.

3.5 HB8 forbeholder sig ret til at afvise ordrer, indtil Købers eventuelle forfaldne tilgodehavende er betalt til HB8.

4. Serviceydelser
4.1 Indretningsrådgivning og udarbejdelse af indretningsforslag m.m. faktureres med gældende timesats 850,- DKK pr. anvendt arkitekttime, med mindre andet er skriftligt aftalt.

4.2 Arbejde udført af servicemontører faktureres med gældende timesats 595,- DKK, der beregnes pr. montør pr. time., med mindre andet er skriftligt aftalt. Der gælder én timesats i dagtimerne og en anden timesats for aften- og weekend-arbejde.

4.3 Fragt, møbelsamling og eventuel montering i væg, faktureres efter de til enhver tid gældende priser for disse ydelser, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ordre : < 10.000 DKK …………………………………….10 % af fakturabeløb eksl. Moms ( fragt 4% + møbelsamling 6 %)

Ordre : 10 – 200.000 DKK ……………………………. 8 % af fakturabeløb eksl. moms ( fragt 3 % + møbelsamling 5 %)

Ordre : > 200.000 DKK ………………………………….. 7 % af fakturabeløb eksl. moms ( fragt 3 % + møbelsamling 4 %)

5. Levering og leveringstid
Levering sker EX Works (EXW) HB8s fabrik i Bjerringbro, Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt. (eg. på ordrebekræftelse)

5.1 Angivelse af leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen er fastsat skønsmæssigt, og bekræftes endeligt ultimo ugen før den endelige levering finder sted. Forsinkelse af en bestemt leverance fra HB8s side, indenfor 4 arbejdsuger regnet fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid anses for rettidig.

5.2 Ved forsinkelse af leveringstiden ud over disse 4 uger og såfremt levering fortsat ikke er sket senest 5 dage efter Købers efterfølgende påkrav om levering, er Køber berettiget til skriftligt at annullere ordren uden betaling af de under punkt 3.4 anførte beløb. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelsen, herunder erstatning.

5.3 Købers adgang til at annullere ordren, jf. punkt 5.2, gælder dog ikke, såfremt (i) leveringstidspunktet er angivet af HB8 A/S med forbehold, (ii) varen er specialfremstillet til Køber, (iii) den manglende levering skyldes force majeure, jf. pkt. 15, (iv) unormal stor efterspørgsel eller (v) påbud fra offentlige myndigheder.

5.4 Ved forsinkelse grundet Købers forhold er Køber forpligtet til at betale købesummen til aftalt tid, ligesom Køber afholder opbevaringsomkostninger mv. Delleverancer kan finde sted. I tilfælde at dette sker på kundens foranledning tillægges der 1500,-DKK pr. dellevering.

5.5 Ved ordrer under 10.000,- DKK tillægges der 850,- DKK pr. ordre.

6. Priser og betalingsbetingelser
6.1 HB8s priser er de på ordredagen gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.2 Medmindre andet er aftalt, vil ordren blive pålagt et miljøtillæg, som bl.a dækker oprydning på site og miljørigtig håndtering og bortskaffelsen af affald. Tillægget vil være afhængig af ordrestørrelsen:

0 -1.000.000 DKK …….1,87%

>1.000.000 DKK …..….0,97%

6.3 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant ved levering, medmindre andet skriftligt aftales.

6.4 HB8 forbeholder sig retten til, ved ordre over kr. 500.000 eller ordrer indeholdende special fremstillede produkter, at ændre betalingsbetingelserne til at opkræve: 30% ved ordremodtagelsen, 40% ved produktionsstart og 30% efter endt og godkendt montage.

6.5 HB8 har altid krav på 100% forudbetaling ved ordremodtagelsen, af specielt udviklede og fremstillede kundeløsninger.

6.6 Betaling skal ske ved bankoverførsel til HB8s konto for Købers regning, medmindre anden betalingsmåde skriftligt aftales.

6.7 Ved betaling efter sidste rettidig betalingsfrist beregnes der renter på 1,2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil beløbet er krediteret HB8s bankkonto. Rentenotaer skal betales netto kontant inden 8 dage.

6.8 Såfremt Køber har gæld til HB8, som har været forfalden i mere end 30 dage, kan køb uanset størrelsen af den forfaldne gæld kun ske ved efterkrav eller forudbetaling. Tilsvarende gælder hvis HB8 ikke kan få kreditgodkendt Køber.

6.9 Køber kan ikke foretage modregning med eventuelle krav, som Køber måtte have mod HB8 og betaling kan ikke nægtes med henvisning til, at produktet er mangelbehæftet, medmindre HB8 har anerkendt mangelindsigelsen. Ved forsinkelse kan Køber ikke tilbageholde betalingen af allerede forfaldne krav.

7. Ejendomsforbehold
7.1 HB8 forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til HB8, eller til den retten til købesummen måtte være tiltransporteret.

8. Returnering
8.1 HB8 tager alene produkter retur efter forudgående aftale, og kun under forudsætning af, at produkterne returneres til et af HB8 anvist lager i ren, ubeskadiget og ubrudt emballage, jf. punkt 3.4. Produkter og dele udenfor HB8s standardsortiment, omforandrede produkter, skranker og produkter polstret med kundetekstil tages ikke retur.

8.2 Returnering sker for Købers regning og risiko. Køber refunderes købsprisen fratrukket 25 %, når varerne er returneret til HB8.

9. Garanti
9.1 HB8 giver en 2-årig fabrikationsgaranti på nye producerede varer mod fabrikationsfejl ved materialer og konstruktioner. Garantien omfatter aldrig almindeligt slid og ælde, skader på betræk og overflader (herunder overfladebehandlinger), samt skader som følge af forkert og/eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller anvendelse.

9.2 For mekaniske og elektroniske dele gives der, med mindre andre er aftalt, en 2-årig fabrikationsgaranti og med det indhold og de begrænsninger, der følger af punkt 9.1.

9.3 Produkter fremstillet efter kundespecifikation er ikke omfattet af HB8s testcertifikater angående styrke, holdbarhed og stabilitet og HB8 giver derfor ingen garantier herfor.

9.4 Ved aktualisering af garantien kan HB8 frit vælge mellem (i) omlevering, (ii) reparation, (iii) at tilbagetage varerne mod kreditering af købesummen og (iv) indrømme Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. I øvrigt finder punkt 14 om ansvarsbegrænsninger anvendelse i relation til et eventuelt erstatningsansvar.

10. Mangler og reklamation
10.1 Reklamation over fejl eller mangler ved varen, skal ske skriftligt senest 7 dage efter tidspunkt for levering. Reklamation fremsat efter udløbet af denne frist har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske senest 7 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejl eller mangler dog påberåbes mere end 1 år efter leveringen, medmindre der er givet garanti i henhold til punkt 9.

10.2 Reklamation over transportskader eller andre fejl og mangler, som er synlige inden varens udpakning, skal fremsættes skriftligt af Køber ved levering. I modsat fald kan skaden ikke påberåbes over for HB8.

10.3 Ved rettidig reklamation over fejl og mangler finder punkt 9.4 og punkt 14 anvendelse.

11. Produktansvar
11.1 HB8 er ansvarlig, såfremt et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

11.2 HB8 er ikke ansvarlig for erhvervstingskade, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes fejl fra HB8s side, der ikke burde have været afværget ved Købers undersøgelse af de leverede produkter.

11.3 I tilfælde af, at HB8 i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de heri fastsatte grænser for HB8s ansvar, er Køber pligtig til i enhver henseende at holde HB8 skadesløs herfor.

11.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktansvar over for Køber, skal Køber straks give HB8 skriftlig meddelelse herom.

11.5 Ved ting- og/eller personskade forårsaget af defekter ved HB8s produkter, skal HB8 straks gives mulighed for at besigtige skadesstedet og eventuelle tingskader.

12. Tekniske oplysninger
12.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger, oplysninger om tekniske data (fx vægt, mål, volumen, styrke, belastningsevne, ydeevne og overflade), materialer i kataloger, brochurer eller andet materiale fra HB8 er alene vejledende.

12.2 HB8 forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

12.3 Alle tegninger og tekniske dokumenter om produkter, som overlades til Køber, forbliver HB8s ejendom. Sådant materiale må ikke uden HB8s skriftlige tilladelse anvendes af Køber, kopieres, reproduceres, overgives til tredjemand eller på anden måde bringes til dennes kundskab.

13. Ergonomiske oplysninger
13.1 HB8s oplysninger om produkternes ergonomiske egenskaber er udelukkende af vejledende karakter og kan ikke erstatte, eller træde i stedet for individuel ergonomisk rådgivning.

13.2 Der kan ikke gøres erstatningsansvar eller nogen anden misligholdelsesbeføjelse gældende mod HB8 vedrørende indholdet af ergonomiske oplysninger eller offentlige myndigheders krav.

14. Ansvarsbegrænsning
14.1 HB8s ansvar, herunder forsinkelsesansvaret i punkt 5, garantiansvaret i punkt 9, mangelsansvaret i punkt 10 og produktansvaret i punkt 11, er i enhver henseende begrænset af bestemmelserne i dette punkt 14 om ansvarsbegrænsning.

14.2 HB8 påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra HB8s side.

14.3 HB8 påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste (fx avancetab), driftstab, løbende omkostninger og tab af kundekreds.

14.4 HB8s erstatningsansvar i relation til en enkelt ordre er i alle tilfælde begrænset til værdien af den pågældende ordre opgjort som den samlede købspris ekskl. moms.

15. Force majeure
15.1 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for HB8, såfremt en leveringsforsinkelse skyldes en begivenhed, som HB8 ikke er herre over, når den pågældende begivenhed forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, så som brand, krig, mobilisering, arbejdskonflikter, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

15.2 Såfremt HB8 vil påberåbe sig ansvarsfrihed på grund af force majeure, skal HB8 give Køber skriftlig meddelelse herom indenfor rimelig tid.

16. Lovvalg og værneting
16.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.

16.2 Enhver tvist mellem parterne vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser eller fortolkningen heraf skal afgøres ved Retten i Viborg, eller hvis tvisten er undergivet landsretsbehandling ved Vestre Landsret.

16.3 HB8 er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor Købers forretningssted er beliggende.